WAŻNA INFORMACJA!

Szanowni Państwo, w związku z informacją, że od 6 maja br. będzie możliwość otwarcia przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia a ze względu na sytuację epidemiczną organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej  to w pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać  te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy zawodowej z opieką nad dzieckiem w domu.  Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, proszę do 3 maja 2020r.  na maila przedszkola: przedszkole182@op.pl o zgłoszenie zainteresowania skorzystania z opieki przedszkolnej.

Obecnie nie posiadamy informacji o terminie otwarcia przedszkoli.

Proszę pamiętać, priorytetem zdrowie dzieci i pracowników, wszystkich dotyczy reżim sanitarny.

Pozdrawiam z życzeniami zdrowia

Małgorzata Kaplińska

RODZICU:

  • Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4 rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.
  •  Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
  •  Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
  •  Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.
  • Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
  • Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

PRZEDSZKOLE:

  •  Zajęcia prowadzone przez nauczycieli tylko opiekuńcze

Pracownicy  w środkach ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki ochronne,  przyłbice itp.)

  • Dzieci w małych grupach w zachowanych odstępach od siebie
  • Sale i zabawki dezynfekowane płynami co godzinę
  • Usunięte z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np. pluszowe zabawki, poduszki, dywany, itp.

 Wietrzenie  sali, w której organizowane są zajęcia, co najmniej raz na godzinę.

Przedłużenie zawieszenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych

Na podstawie rozporządzenia MEN z 24 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  (Na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, ) z późn. zm.,  Samorządowe Przedszkole Nr 182 przedłuża zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych do 24 maja 2020r.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

Na podstawie rozporządzenia MEN z 9 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  (Na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, ) z późn. zm.,  Samorządowe Przedszkole Nr 182 przedłuża zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawcze do 26 kwietnia 2020r.  

Propozycje zabaw dla dzieci

Drodzy Rodzice!

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolu zapraszamy do korzystania z przygotowanych i stale aktualizowanych przez nauczycieli naszej placówki zestawów zabaw, ćwiczeń, gier, eksperymentów, aktywności muzycznych, plastycznych i wielu innych. Materiały dostępne są w zakładce: PROPOZYCJE ZABAW DLA DZIECI NA CZAS ZAWIESZENIA ZAJĘĆ .

Pozdrawiamy Rodziców i wszystkie Przedszkolaki 🙂

Życzymy miłej zabawy!

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Ministerstwo Edukacji Narodowej przedłużyło ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w Polsce od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r. to znaczy, że Samorządowe Przedszkole nr 182 w tym czasie nie przyjmuje dzieci i jest zamknięte dla osób niebędących pracownikami przedszkola.

Proszę śledzić nasza stronę www.przedszkole182-krakow.edu.pl, na której umieszczane są na bieżąco informacje, m.in. dotyczące rekrutacji. Kontakt mailowy: przedszkole182@op.pl.

Dowóz dzieci

8 stycznia 2020 r. została podjęta uchwała Rady Miasta Krakowa nr XXXIII/860/20 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Kraków na rok szkolny 2019/2020 w związku z realizacją obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do szkoły poprzez zwrot rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców. Powyższe wynika z wprowadzonych zmian do ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) dotyczących sposobu rozliczania zwrotu kosztów dowozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych, które wskazują gminę jako organ określający na każdy rok szkolny średnią cenę jednostki paliwa w gminie.

Nowy wzór wniosku o zwrot kosztów dowozu dostępny jest na Dzienniku Podawczym Wydziału Edukacji UMK, ul. Stachowicza 18, oraz na stronie internetowej „Portal Edukacyjny” w zakładce „Dokumenty – podnieść skrzydła”.

Wydawanie skierowań do kształcenia specjalnego w przedszkolu integracyjnym, z oddziałami integracyjnymi, …

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) została uruchomiona usługa EK-16 (Wydawanie skierowań do kształcenia specjalnego w przedszkolu integracyjnym, z oddziałami integracyjnymi, specjalnym, z oddziałami specjalnymi, w szkole integracyjnej, z oddziałami integracyjnymi,  specjalnej, w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, w młodzieżowym ośrodku socjoterapii). Rodzice/opiekunowie dziecka mogą za pośrednictwem ww. platformy składać wnioski o skierowanie do kształcenia specjalnego.

Małgorzata Kaplińska
dyrektor